TENY FANOLORANA

Ny faniriana sy hetaheta tsy manam-petra hahalala misimisy an' Andriamanitra ary ny fitiavana mandrakariva ny hitombo amin'ny fiainana miaraka Aminy no isan'ny zava-dehibe indrindra mamaritra ny fiainan'izay olona nateraka indray.

Fampianarana

Hahatonga ny isan'andronao hisy fiantraikany, hitondra vokatra ary hahafinaritra mandrakariva.

Fampianarana

Ahitana tari-dalana mazava avy amin'ny Tenin' Andriamanitra izay azo antoka fa hanova ho tsara ny fiainanao ary hahatonga anao hahomby isan'andro.

Ary...

Ireo fampianarana sy tari-dalana ireo dia notsinjaraina ao anaty lohahevitra maro voafaritra mazava tsara mba hahamora ny famakian-teny sy ny fandinihina ataonao.

Raha handefa hafatra miafina

Fampianarana

Dévotion, fanekem-pinoana, fiainana kristianina

Vavaka maharitra

“Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.”Jakoba 5:16 Ny fitiavam-bavaka dia tsy zavatra tonga ho azy eo amin’ny fiainana kristianina, dia amin’ny fanarahanao an’ Andriamanitra. Ny fitiavam-bavaka dia tsy miankina amin’ny fahatsapana hoe te Read more…

Fiainam-pandresena

“Anaka, hianareo dia avy amin’ Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao”I Jaona 4:4 Tamin’ny fotoana ianao tonga zanak’ Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahaterahana indray, dia efa Read more…

Manaova zavatra tsara

“Sady tsara Hianao no Mpanao ny tsara. » Salamo 119:68 Isan’ny zavatra iray lehibe ao anatin’ny fiainana, izay nomen’ Andriamanitra antsika ny fahatsarana. Andriamanitra dia tsara ary tsy mahay manao afa-tsy zavatra tsara Izy. Ny Baiboly dia Read more…

Fiainan’ Andriamanitra

” Misaotra Ray fa ny firesahanao amiko anio amin’ny alalan’ny Teninao dia porofom-pitiavana sy fikarakarana be ho ahy ary maneho fa tena liana ny amin’ny fiainako Ianao ary manao “investissement” ato amiko indray. Mankasitraka Anao Read more…

Adiresy

Antananarivo 101, MADAGASIKARA

Antsohy izahay

Eglise Evangelique SHINE +261 34 63 688 00 Alatsinainy - Asabotsy, 7:00-22:00

Hafatra manokana