” Manana ny fiainan’ Andriamanitra ato anatiko aho, ato amiko ny heriny , ny voninahiny. Fantatro hoe iza aho izao ao amin’Andriamanitra. Tsy misy olana atrehiko anio ka tsy ho voaovako ho fandresena ho ahy. Tsy misy fahavalo mahajanona eo anoloako. Lehibe izay ato anatiko noho izay eo amin’izao tontolo izao. Mahery aho, salama aho, mahomby aho anio. Amin’ny anaran’i Jesosy. Amen! “


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *