“Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampaherezina hianareo”
Romana 1:11

Isan’ny fomba iray lehibe, fahasoavam-panahy lehibe iray, entin’ Andriamanitra mampahery sy mampatanjaka ary mampitombo antsika, ny fizaran-java-panahy amin’ny alalan’ny fametraha-tanana.
Amin’ny fotoana ny mpanompon’ Andriamanitra mivavaka ho anao, mizara zava-panahy ho anao, mampita fanasitranana sy hery any aminao, dia mila ianao matsilo ao amin’ny fanahy fa misy zavatra vaovao mitranga ao anatinao. Raha marary ianao no nametrahany tanana dia aoka ho fantatrao fa sady mandray fanasitranana ianao no mandray fahasoavam-panahy manasitrana.

Jereo Josoa, tamin’ny fotoana nametrahan’i Mosesy tanana izy, dia nidina tao aminy ny fanahin’ny fahendrena ary nihaino azy ny zanak’ Israely. Tsy hitanao intsony izy hoe nanao zavatra adaladala, eny fa na dia mpanompo nahatoky aza izy sady tsy niala tamin’i Mosesy, dia hitan’ny olona ny faha-samihafana, rehefa avy nametrahan’i Mosesy tanana izy. Hita fa nanana fanahy hendry izy, izany hoe : niakatra ambony ny fomba fisainany, ny fomba fanaovany zavatra, niova ho tsara sy ambony ny fahaizany misafidy sy manao zavatra, ary hitan’ny vahoakan’ Israely izany ka dia nihaino azy ny olona rehetra.

Raha tsorina izany dia miakatra ny haavo ara-panahinao, rehefa amin’ny fotoana mametra-tanana mizara fahasoavam-panahy, na mampita hery aminao ny mpanompon’ Andriamanitra. Mila ianao tonga saina amin’izany. fa maro ny mahazo fiovana rehefa avy nandray fampitan-kery, saingy tsy mahalala ny zavatra mitranga ao amin’ny fanahiny. Raha mpifoka sigara ohatra ilay olona, dia tonga tsy tia ilay izy, na dia ny fofony aza. Lasa manana safidy tsara izy, tsy hoe voatery tonga ratsy be taminy ny sigara, fa tonga nanana hery izay tsy hay hazavaina izy, nahafahany nisafidy hanao ny tsara lavitra noho ny mifoka sigara. Lasa manana safidy tsara sy ambony ary misy tombam-bidy noho ny teo aloha. Raha mpijangajanga ohatra ilay olona, dia lasa hitany fa tsy misy soa ho azy amin’izany, tonga sarobidy aminy ny amin’ny Tompo, ary miverina amin’ny firehetana indray tsy nila ezaka izy. Miova ny toe-tsaina, miova ny fahaizana misafidy, miova ny fomba fiaina. Tonga olona vaovao ianao.

Maro anefa ny tsy mahatakatra ka toa vetivety ihany izay zavatra izay no mitranga dia lasa tafaverina amin’ny taloha izy. Izay no nitondran’ny Fanahy Masina an’i Jesosy nifady hanina, handinika Soratra Masina, rehefa avy feno ny Fanahy Masina Izy, mba ahafahany mihazona sy manatratra ilay haavon’ny hosotra tonga tao anatiny. Ianao koa, rehefa avy nandray hery amin’ny fampitan-kery ianao, dia araho foana ilay fitarihan’ny Fanahy Masina anao te hivavaka iny sy hamaky Baiboly satria tonga tafaverina ho azy ao anatinao mantsy izay aorian’ny fametraha-tanana, dia ho hitanao fa hiakatra foana ianao ary tsy ho raraka mandrakizay.

Saino lalina : Jaona 16:13-15


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *