“Sady tsara Hianao no Mpanao ny tsara. » 
Salamo 119:68

Isan’ny zavatra iray lehibe ao anatin’ny fiainana, izay nomen’ Andriamanitra antsika ny fahatsarana. Andriamanitra dia tsara ary tsy mahay manao afa-tsy zavatra tsara Izy. Ny Baiboly dia milaza fa tokony hanahaka an’ Andriamanitra isika (Efesiana 5:1).
Jesosy ihany koa dia nilaza fa tahaka ny tanana miorina eny an-tampon’ny tendrombohitra isika izay tsy azo afenina. Ny olona rehetra dia mijery antsika, na ireo tia antsika na ireo mety tsy tia antsika, na ireo manohana antsika na ireo manenjika antsika.

Tsy noho ny mason’olona anefa fa mba ho fianarana hoan’ny hafa sy famoahanao ilay fiainana ao anatinao, dia mila manao zavatra tsara mandrakariva ianao, hankalazan’ny olona an’ Andriamanitra amin’ny asa tsara ataonao.

Amin’ny fotoana ankasitrahanao sy tena ankafizinao ary inoanao ka avadikao ho fomba fisainanao ny Tenin’Andriamanitra, dia tsy hanao zavatra hafahafa ianao afa-tsy ny tsara. Hihetsika amin’ny haavo ambony foana ianao rehefa manao zavatra, araka ny fahatakaranao ny tenin’ Andriamanitra. Ny fahatsarana no mamaritra ny safidinao, izay tena safidy tsara. Ataovy fefy sy fitsipika ho anao ny manao zavatra tsara, aza manaiky hanao zavatra tsotsotra na tsy maninona lava.

Manaova ny tsara ary ny tsara indrindra.

Saino lalina : Matio 5:14


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *