” Isika no nanambaran’ Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’ Andriamanitra aza.”
I Korintiana 2:10

Maro ireo andinin-tsoratra masina izay maneho ny hamaroan’ny soa, dia ireo fitahiam-panahy izay nataon’ Andriamanitra ao anitintsika. Tsy afaka ny hoe hitaraina foana amin’ Andriamanitra isika hangataka izay zavatra efa nomeny antsika, fa raha izany dia sady lany andro isika hangataka izay zavatra efa nomeny antsika, ary mety ho latsaka ao anaty fanomezan-tsiny an’ Andriamanitra aza raha tsy mitandrina.

Nomen’ Andriamanitra ny Fanahiny Masina isika mba hampahafantatra antsika ireo soa rehetra efa ao anatintsika, ary Izy ihany koa no mitarika antsika ny amin’ny fomba hampiasana azy ireny sy ny hamadihana azy ho materialy na zavatra azo tsapain-tanana. Tsarovy fa tsy misy zavatra tonga ety an-tananao raha tsy mbola tonga tao anaty fanahinao.

Ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia efa nitahy antsika tamin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra (Efesiana 1:3), efa nanome antsika ny zavatra rehetra momban’ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (II Petera 1:3). Efa nomen’ Andriamanitra antsika ny fiainany : ZOE tamin’ny fotoana nandray an’i Jesosy ao anatintsika isika (I Jaona 5:10-12)

Efa nomen’i Jesosy antsika ny voninahiny (Jaona 17:22) sy ny maro hafa. Ny asan’ny Fanahy Masina dia mampahafantatra anao ny fitahian’ Andriamanitra efa ao anatinao toy ireo sasany voatanisako teo ireo. Azonao sary an-tsaina ve ny zavatra efa ao anatinao? Jereo fa tena feno ianao.

Mangataha ny Fanahy Masina anio hampahafantatra anao misimisy ny fomba hampiasanao izany, fa izay no asany eo amin’ny fiainantsika. Tsy nofenoiny ny Fanahiny isika mba hahatonga antsika hipetra-potsiny, fa hahalala ny ao anatintsika sy mba handehanantsika arak’izay efa ao anatintsika eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina.

Saino lalina : Jaona 16 : 13-15


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *