“Isaorana anie Andriamanitra Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra…”
Efesiana 1:1-3

Fony tsy mbola nieritreritra na nanam-pikasana na naniry koa tany anatinao ny hitady zavatra tsara, dia efa nisaina mialoha sy nanao izany tamin’ny fiainanao Andriamanitra. Fony mbola tsy nisy akory ianao dia nosoratan’ Andriamanitra mialoha ny fiainanao. Efa voasoratra amin’ny antsipirihany avokoa ny mikasika ny fiainanao rehetra.

Ary ny tena mahafinaritra dia efa voasoratra fa olona voatahy ianao, olona mpandresy ianao, olona ambony, olona ambinina ianao. Tsy miezaka ho lasa tahaka izany ianao fa efa izay no voasoratra mikasika anao.

Tsy resaka vintana anefa izany, ary tsy hoe anio mety dia rahampitso mety tsy ho fantatra na tsy azo antoka, fa efa izay mihitsy ianao ary tsy misy zavatra afaka mitranga afa tsy izay voasoratra mikasika anao amin’ny fiainanao.

Noho izany dia tsy mampaninona izay mety hanohitra anao na fahavalonao, fa efa voatendry ho amin’ny fandresena ianao talohan’ny nahaterahanao. Izay no mahatonga antsika hanana fahasahiana foana hilaza fa : manoatra ny mpandresy aho, lohany aho, manan-karena aho, ambinina aho, salama aho.

Ny olona rehefa mahare izany indraindray dia lazainy fa matikambo isika na mirehareha; nefa tsy mampaninona izany. Ny hany fantatsika dia izao : efa izay isika ary tsy miteny zavatra ankoatr’izay satria izay no voasoratra mikasika antsika.

Mila mandeha araka izay nanoratana anao fotsiny ianao. Tahaka ireny mpilalao tantara ireny izay milalao ny toerany araky izay nanoratana azy. Ny soratra efa nosoratana mikasika ny fiainanao rehetra dia ao anaty tenin’ Andriamanitra.

Ny tenin’ Andriamanitra no mampiseho ny tena endrikao sy ny sarinao ao amin’i Kristy. Raha tianao hivoaka tsara araka izay nanoratana anao ny fiainanao anio dia maka fotoana misimisy handinihanao, hisaintsainanao tenin’ Andriamanitra, dia mandehana araka izay nanoratana anao.

Saino lalina : Romana 8:37


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *