“Anaka, hianareo dia avy amin’ Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao”
I Jaona 4:4

Tamin’ny fotoana ianao tonga zanak’ Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahaterahana indray, dia efa nandray ilay fiainan’ Andriamanitra ao anatinao ianao, dia ilay fiainam-pandresena. Manomboka eo ianao dia afaka miaina tsara amin’ny fandresena isan’andro, ary mpandresy mandrakariva fa tsy resy. Efa fiainana hafa mihitsy no nomen’ Andriamanitra antsika izay tsy mitovy ny fiainan’ny olona eo amin’izao tontolo izao.

Ny Baiboly ihany koa dia milaza fa izay mino ny Zanak’ Andriamanitra dia efa naharesy izao tontolo izao (I Jaona 5:4). Midika izany fa izay rehetra avy amin’ Andriamanitra dia mpandresy avokoa. Sarotra resena ary tsy azo ravana mandrakizay.

Nomen’ Andriamanitra antsika ny Teniny, ary ny Teniny dia toy ny fahazavana, amin’ny fotoana ny mazava miposaka eo amin’ny aizina dia tsy misy aizina mahasakana na maharesy azy. Eo am-bavanao ihany koa izay Teniny izay, miaraka amin’ilay fiainana ao anatinao avy aminy. Izay no mahatonga anao tsy azo resena na ravana.

Atsaharo ny fisainana faharesena, tsy fahampiana, satria zanak’ Andriamanitra ianao ary tsy misy zavatra tokony hahaory anao. Manana toe-tsain’ny mpandresy, fa efa izay ianao, hatramin’ny nandraisanao an’i Jesosy ka ho mandrakizay.

Ny aretina? efa resinao izany; ny fahantrana? efa naharesy izany ianao; ny tsy fahampiana lava? efa resinao izany; ny devoly sy ny forongony? fahavalo efa resy ny anaran’izany.

Raha toa ianao variana mijery ny zava-misy fa tsy ny fahamarinana amabaran’ Andriamanitra dia hiteny tampoka ianao hoe : toa mandainga Andriamanitra izany. Inoy anio, fa finoana no entina mandresy izao tontolo izao. Tsy hoe tsy misy ady ianao, izay no zava-misy angamba fa reseo amin’ny fahamarinana ny zava-misy dia tonga tahaka ilay fahamarinana ilay zava-misy iainanao.

Saino lalina : Romana 8:37 / I Korintiana 15:57


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *