“Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, dia tsy hihatra aminao izany. Hijery maso fotsiny hianao, ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy.”
Salamo 91:7-8

Anisan’ny Tenin’ Andriamanitra mahafinaritra ity Teny ity satria dia mampiseho antsika ny fitiavany antsika sy ny fahasoratam-piarony amintsika ka tsy avelany hisy zavatra ratsy na loza avelany hahakasika antsika.

Betsaka ny olona mitaraina mafy amin’ izao fiainana izao fa ankoatry ny fiainana izay mihamafy izay atrehina dia eo koa ireo loza na aretina izay mahazo ka mandreraka ary manampy trotraka. Efa mba nisasatra mafy mba nahafahana nanangona nefa avy eo tonga indray ny mpangalatra maka an-kery izany ao anatin’ny fotoana fohy, na tratra ny loza tampoka dia rava tao anatin’ny indray mipi-maso ny zava-drehetra.

Ny zavatra mahafinaritra anefa dia Andriamanitra dia eo amintsika ary miaro antsika andro aman’alina. Marina tokoa fa tsy hanao kitoatoa ianao ary manao izay maximum ny tokony atao rehetra amin’ny fiainanao fa Izy ihany no tena miantoka ny securite anao feno. Ny vola tsy manome anao izany, ny olona tsy afaka tena manome anao izany, ary na dia hiezaka hitandrina be ohatry ny ahoana aza ianao tsy midika fa tsy hahatratra anao izany. Andriamanitra ihany no ilainao eo amin’ny fiainanao dia hilamina tanteraka ianao amin’ny lafiny rehetra.

Ny ilainao anio dia aoka ho Izy irery ihany no itokianao sy ialofanao, azo antoka fa tsy hisy loza na asan’ny fahavalo ahakasika anao izany. Ary na dia hitambatra daholo aza ny devoly rehetra any amin’ny helo mba hanisy ratsy anao dia tsy afaka izy satria tahaka ny mikasika ny anakandriamasony izay rehetra mikasika anao. Karazan’olona tsy azo asiana ratsy izany ianao.

Aza dia mitaintaina sy miresaka tahotra lava ohatra ny olona rehetra fa lazao foana fa Jehovah no Mpiandry anao ary tsy misy loza mahazo mihatra aminao izany, na ianao na izay ao amin’ny tokantranonao

Saino lalina : Isaia 27:3


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *