“Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.”
Jakoba 5:16

Ny fitiavam-bavaka dia tsy zavatra tonga ho azy eo amin’ny fiainana kristianina, dia amin’ny fanarahanao an’ Andriamanitra. Ny fitiavam-bavaka dia tsy miankina amin’ny fahatsapana hoe te hivavaka na tsia, fa fitsipika apetrakao aminao, hitaizanao tena sy ny fiainam-panahinao.

Ny antony hisakafoananao dia tsy hoe satria fotsiny noana ianao fa hitaizanao sy hanolokoloinao ny vatanao izay nomen’ Andriamanitra ho kojakojainao. Dia toy izany, tsy hoe mivavaka ianao satria mafy ny ady atrehina, na misy zavatra tianao ho azo haingana, na satria hitory teny ianao rehefa avy eo, na satria misy zavatra “urgent” maika be ilainao an’ Andriamanitra hidirany an-tsehatra. Tsia, mila manana fifehezan-tena ianao mba hahasalama ny fifandraisanao amin’ny Fanahy Masina sy ny fiainam-panahinao.

Ny Baiboly dia milaza eto fa mahery vaika ny fiasan’ny fivavaky ny marina. Ity tsy hoe vavaka fohy sendra mba miatrika olana. Tsia, fa marihan’ny Baiboly tsara fa Elia dia nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranon’orana. Dia tsy nilatsaka izany. Marihany tsara eo amin’ny andininy faha 17 fa olona toa antsika Elia. Izany hoe : mety reraka toa anao, te hatory fa vizana toa anao, noana tahaka anao, nisy nahasosotra azy tahaka anao, nisy trangan-javatra mety nahatonga azy tsy te hivavaka toa anao satria olona toa antsika izy. Saingy marihan’ny Baiboly koa fa nahery nivavaka izy. Nanana fitsipika (discipline) tamin’ny vavaka izy, ary izay no mahatonga ny vavaka nataony nisy fiantraikany nahery vaika.

Fantaro fa raha tsy ampy firaisana amin’ny Tompo isan’andro ianao dia tsy sahy hiatrika mpisikidy efa-jato lahy toa an’I Elia.

Mety tahaka ny fohy ny vavaka nataony, fa misy vokatra goavana, fa tao ambadiky ny vavaka fohy dia efa nisy fihaonana sy firaisana lalina amin’ Andriamanitra mandrakariva. Izay no nahatonga ny ranon’orana tsy nilatsaka, ary izay ihany koa no nahatonga ny orana nilatsaka.

Mamporisika anao aho anio, manana faharetana amin’ny vavaka isan’andro, manana fifehezan-tena amin’ny vavaka. Araho ny fitarihan’ny Fanahy Masina anao. Mety misy fotoana renao fa tarihan’ny Fanahy hivavaka foana ianao, amin’ny alina, marain’alina. Isan’andro toy izany foana. dia mety hiteny ianao hoe vizana aho nefa izaho mahatsapa te hivavaka be fa natory aho fa tsy zakako intsony ny torimasoko.

Aoka ho azonao fa hendry noho ianao ny Fanahy Masina, matoa izy mitarika anao toy izany dia satria manomboka mitaiza anao ho ao anaty fifehezan-tena na “discipline” Izy. Ekeo izay dia araho fa ho hitanao fa ho olona hafa mihitsy ianao.

Saino lalina : Lioka 18:1,7


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *