Vavaka maharitra

“Ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.”Jakoba 5:16 Ny fitiavam-bavaka dia tsy zavatra tonga ho azy eo amin’ny fiainana kristianina, dia amin’ny fanarahanao an’ Andriamanitra. Ny fitiavam-bavaka dia tsy miankina amin’ny fahatsapana hoe te hivavaka na tsia, fa fitsipika apetrakao aminao, hitaizanao tena sy ny fiainam-panahinao. Ny antony hisakafoananao Read more…

Efa voalahatra mialoha fa ianao dia olona voatahy sy mpandresy

“Isaorana anie Andriamanitra Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra…”Efesiana 1:1-3 Fony tsy mbola nieritreritra na nanam-pikasana na naniry koa tany anatinao ny hitady zavatra tsara, dia efa nisaina mialoha sy nanao izany tamin’ny fiainanao Andriamanitra. Fony mbola tsy nisy akory ianao dia nosoratan’ Read more…

Fiainam-pandresena

“Anaka, hianareo dia avy amin’ Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin’izao tontolo izao”I Jaona 4:4 Tamin’ny fotoana ianao tonga zanak’ Andriamanitra tamin’ny alalan’ny fahaterahana indray, dia efa nandray ilay fiainan’ Andriamanitra ao anatinao ianao, dia ilay fiainam-pandresena. Manomboka eo ianao dia afaka Read more…

Ny Fanahy Masina no mampahafantatra anao ireo fitahiana ao anatinao

” Isika no nanambaran’ Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’ Andriamanitra aza.”I Korintiana 2:10 Maro ireo andinin-tsoratra masina izay maneho ny hamaroan’ny soa, dia ireo fitahiam-panahy izay nataon’ Andriamanitra ao anitintsika. Tsy afaka ny hoe hitaraina foana amin’ Read more…

Miakara amin’ny haavo ara-panahy ambony kokoa

“Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampaherezina hianareo” Romana 1:11 Isan’ny fomba iray lehibe, fahasoavam-panahy lehibe iray, entin’ Andriamanitra mampahery sy mampatanjaka ary mampitombo antsika, ny fizaran-java-panahy amin’ny alalan’ny fametraha-tanana. Amin’ny fotoana ny mpanompon’ Andriamanitra mivavaka ho anao, mizara zava-panahy ho anao, mampita fanasitranana sy hery Read more…