Ny Fanahy Masina no mampahafantatra anao ireo fitahiana ao anatinao

” Isika no nanambaran’ Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’ Andriamanitra aza.”I Korintiana 2:10 Maro ireo andinin-tsoratra masina izay maneho ny hamaroan’ny soa, dia ireo fitahiam-panahy izay nataon’ Andriamanitra ao anitintsika. Tsy afaka ny hoe hitaraina foana amin’ Read more…