Efa voalahatra mialoha fa ianao dia olona voatahy sy mpandresy

“Isaorana anie Andriamanitra Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra…”Efesiana 1:1-3 Fony tsy mbola nieritreritra na nanam-pikasana na naniry koa tany anatinao ny hitady zavatra tsara, dia efa nisaina mialoha sy nanao izany tamin’ny fiainanao Andriamanitra. Fony mbola tsy nisy akory ianao dia nosoratan’ Read more…